روش پرداخت:

روش پرداخت صورتحساب تنها از طریق کارت به کارت از طریق تمامی کارت های عضو شتاب به یکی از شماره حساب های زیر می باشد.

نام ساحب حساب سعید رنجبر

 

بانک قرض الحسنه:

شماره کارت : 6063731048829783

شماره شبا  : IR100600620441400634343001

***************************

بانک ملت :

شماره کارت : 6104337836588390

شماره شبا  : IR1801200010000005689815428

***************************